Strategia Filialei Iași a Academiei Române

Contextul actual

Academia Română reprezintă cel mai înalt for ştiinţific naţional, având rolul de a reglementa etica ştiinţifică, de a realiza tratate şi monografii cu valoare ştiinţifică majoră, de a realiza studii şi cercetări aplicate de mare impact socio-economic şi de a asigura respectarea calităţii actului ştiinţific.

Prin activitatea sa de cercetare, Academia Română – Filiala Iaşi reprezintă o instituţie de interes public şi de importanţă strategică la nivel naţional, care a demonstrat şi validat până în prezent propria capacitate de a contribui la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Nord-Est.

Resursa umană

Personalul de cercetare din cadrul Academiei Române – Filiala Iaşi este alcătuit din 17 membri titulari şi membri corespondenţi, 45 cercetători ştiinţifici gradul I şi 24 gradul II, ceea ce reprezintă 43,40 % personal înalt specializat. În cadrul Academiei Române – Filiala Iaşi îşi desfăşoară activitatea 139 de doctori în ştiinţe, ceea ce reprezintă 87,42 % din totalul personalului de cercetare.

La nivelul anului 2015, Academia Română – Filiala Iaşi are o structură de personal cu un număr de 240 angajaţi dintre care 159 cercetători şi 81 personal administrativ.

Expertiza ştiinţifică

La nivelul anului 2014, performanţa ştiinţifică s-a concretizat în publicarea a 91 volume de specialitate, 929 articole  ştiinţifice,  din  care  272  indexate  ISI Thompson Reuters. Totodată, au fost organizate 62 manifestări ştiinţifice şi au fost prezentate 808 comunicări ştiinţifice, din care 448 la manifestări ştiinţifice internaţionale şi 360 la manifestări naţionale. 

Academia Română, Filiala Iaşi editează 11 reviste ştiinţifice.

Autofinanţarea cercetării – contracte de venituri proprii

În prezent, sunt în derulare 24 proiecte de cercetare după cum urmează: cu finanţare din Fonduri structurale: 3 proiecte POSDRU şi 1 proiect POSCCE; cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile – 1 proiect NATO SPS; cu finanţare naţională (UEFISCDI/ANCS): 6 proiecte de tip IDEI, 8 proiecte de tip PD, 2 proiecte de tip PCCA, 1 proiect bilateral şi 2 MS., proiecte care contribuie la aprofundarea  cercetărilor   fundamentale   şi   aplicative, la specializarea profesională a membrilor implicaţi în desfăşurarea acestora, la îmbunătăţirea bazei materiale a Academiei Române – Filiala Iaşi, precum şi la motivarea în dezvoltarea carierei ştiinţifice.

Domenii ştiinţifice abordate

Domeniile generale ale Filialei Iaşi a Academiei Române sunt:

- Elaborarea de dicţionare generale şi speciale, atlase şi enciclopedii ale limbii şi literaturii române şi arhive şi studii monografice pentru datinile şi obiceiurile autohtone;
- Elaborarea de studii de impact asupra diverselor aspecte socio-economice;
- Dezvoltarea şi modelarea sistemelor şi proceselor cognitive cu aplicaţii în informatică şi în sisteme inteligente;
- Teorii şi algoritmi pentru optimizări complexe;
- Aplicaţii ale bio-informaticii;
- Studii istorice ale evoluţiei spiritului uman din antichitate şi până în prezent;
- Impactul dezvoltării structurilor sociale asupra cadrului legislativ, cultural şi economic al societăţii româneşti actuale;
- Protecţia mediului înconjurător şi conservarea energiei;
- Studiul relaţiilor de interdependenţă ale sistemelor geografice în contextul local, regional şi continental;
- Studii antropologice ale populaţiei pe teritoriul României;
- Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor informaţionale;
- Creşterea impactului rezultatelor cercetării asupra educaţiei societăţii civile şi culturii naţionale;
- Dezvoltarea tehnologiilor digitale;
- Teorie şi interpretare în artele contemporane;
- Cercetări şi aplicaţii psihologice şi pedagogice;
- Practici şi dimensiuni filosofice în analiza spaţiului social;
- Investigarea valorilor etice şi politice fundamentale.

Domeniile specifice ale Filialei Iaşi a Academiei Române sunt:

- Cercetări privind aspecte ale fenomenului migraţionist și consecinţele sale în plan social;
- Elaborarea de tipologii şi corpusuri de texte cu specific etnologic;
- Studii şi cercetări privind consilierea vocaţională şi orientarea profesională;
- Studii regionale şi zonale privind profile viabile de exploataţii agricole şi diversificarea economiilor locale prin activităţi non-agricole;
- Studii interdisciplinare integrate privind practici agricole sustenabile;
- Tehnici de procesare şi analiză pentru limbajul natural;
- Îmbunătăţirea modulului prozodic al sistemului de sinteză vocală pentru limbile naturale;
- Soluţionarea unor probleme de optimizare a aplicaţiilor în domeniul ştiinţelor exacte;
- Studii privind tehnologiile şi calitatea în industria vinicolă;
- Cercetări experimentale de fiziologie aplicată asupra efectelor medicale ale diverselor proteine;
- Cercetarea şi identificarea gradului de integrare a minoritarilor în societatea românească;
- Analiza practicilor lingvistice în context sociocultural (etno-, socio- şi antropolingvistică);
- Studii şi cercetări cu privire la tehnologiile digitale discursive;
- Critică şi teorie în fotografie;
- Analiza relaţiei dintre sistemul educaţional şi integrarea socială;
- Optimizarea comportamentului uman în contextul provocărilor socio-economice europene;
- Studii interdisciplinare cu privire la problematica genului;
- Psihologia pierderii, a durerii şi doliului;
- Tehnici şi metode de consiliere şi psihoterapie;
- Dimensiuni afective ale personalităţii;
- Inteligenţa emoţională;
- Epistemologia arheologiei;
- Studii şi cercetări în tehnologiile biomedicale;
- Analiza relaţiei dreptate-egalitate-libertate în context democratic.

Strategia de dezvoltare a Filialei Iaşia Academiei Române pentru perioada 2015 – 2020

Strategia generală vizează sporirea capacităţii Academiei Române - Filiala Iaşi, de a deveni un actor de prim rang în dezvoltarea Regiuniide Nord-Est, încontextuluneisocietăţi bazate pe cunoaştere, prin dezvoltarea şi specializarea capitalului uman, a bazei materiale, dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi transfer tehnologic către mediul  economic.  Pentru  atingerea   acestui deziderat, se urmăreşte diversificarea activităţii de cercetare prin abordarea de teme noi, în acord cu problematicile societăţii actuale şi cu cerinţele mediului de afaceri.

Specializarea  personalului  din  Institutele  de cercetare ale Filialei Iaşi a Academiei Române se realizează prin colaborări cu instituţii cu profil ştiinţific similar la nivel naţional şi internaţional, prin programe de studii doctorale şi postdoctorale, ateliere formative, stagii de formare, cursuri de specializare şi workshop-uri. În acest fel, se atinge scopul primar al instituţiei de a stimula cunoaşterea, de a menţine schimbul interacademic şi de a dezvolta un management orientat spre dezvoltarea performanţei.

Aplicabilitatea rezultatelor obţinute şi certificate, prin diseminarea în publicaţii de specialitate cu recunoaştere internaţională, reprezintă, deasemenea, unfactorimportant din perspectiva misiunii Academiei, de a contribui la creşterea nivelului socio-economic al României.

Direcţii strategice de dezvoltare

Integrarea  României  în  UE  a  impus  necesitatea creşterii competitivităţii  Academiei  Române  –  Filiala Iaşi de aliniere la standardele europene de cercetare şi diseminare ştiinţifică. În următoarea perioadă, Institutele Academiei Române – Filiala Iaşi îşi propun să diversifice sfera activităţilor, în sensul creării unui echilibru între dezvoltarea ansamblului de competenţe şi oportunităţi vizate şi resursele existente. Astfel, în contextul economic de faţă, unul dintre obiectivele pe termen mediu (2015– 2020) îl constituie atragerea de noi resurse extrabugetare.

În acest sens, se impun dinamizarea şi eficientizarea tematicii de cercetare în acord cu principalele provocări socio-economice actuale, regionale, naţionale şi europene. Prin urmare, se urmăreşte creşterea gradului de coeziune de acţiune între Institutele academice, pentru dezvoltarea caracterului interdisciplinar al cercetării.

Prin analiza atentă a cererii şi ofertei ştiinţifice şi economice, strategia Academiei Române – Filiala Iaşi urmăreşte corelarea cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă, în vederea creşterii gradului de recunoaştere şi atragere a cercetătorilor din domeniile de vârf.

Sintetic, obiectivele generale ale Academiei Române, Filiala Iaşi sunt:

OG-1 Dezvoltarea cercetărilor  în  disciplinele  umaniste şi elaborarea lucrărilor de referinţă ale limbii şi culturii naţionale;

OG-2 Dezvoltarea cercetărilor în domeniile economic, social şi juridic, în raport cu cerinţele de integrare în Uniunea Europeană, precum şi cu cerinţele societăţii cunoaşterii – societatea informaţională;

OG-3 Dezvoltarea cercetărilor fundamentale în ştiinţele exacte, în ştiinţele tehnice, în ştiinţele vieţii şi în cele ale Terrei, pentru generarea bazei cercetărilor aplicative;

OG-4 Acţiuni suport pentru creşterea eficienţei cercetării ştiinţifice, managementul resurselor financiare şi umane, diseminarea rezultatelor şi valorificarea acestora;

OG-5 Dezvoltarea resurselor umane de înaltă specializare şi calificare prin programe de studii doctorale şi post-doctorale;

Pentru realizarea acestor obiective, se impun următoarele acţiuni:

A.1 creşterea capacităţii de previziune socio-economică pentru activităţile de cercetare, în vederea diversificării tematice, ca răspuns la problematicile societăţii contemporane;

A.2 stimularea mediului şi metodologiilor interdisciplinare ale cercetării pentru optimizarea şi diversificarea reacţiei ştiinţifice la contextul socio-economic global;

A.3 constituirea unui mediu propice transferului tehnologic între comunitatea academică şi cea antreprenorială;

A.4 dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare- Inovare prin: modernizarea laboratoarelor existente; 

A.4.1 dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; 

A.4.2 dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare, dimensionate  conform  standardelor  actuale.  Pentru anul 2015 se prevede depunerea unei aplicaţii pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară  1  –  Cercetare,  dezvoltare  şi  inovare   (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD cu titlul “Centru Academic pentru Dezvoltare Regională prin Valorificarea Inteligentă a Datelor de  Mari Dimensiuni (în prescurtare: VALID - de la VALorificarea Inteligentă a Datelor)”. Tematica proiectului se încadrează în domeniul 2. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, subdomeniul 2.1.1. Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni.

A.5 analiza continuă a mediului economic regional şi naţional pentru stabilirea strategiilor de implementare a rezultatelor cercetării şi pentru punerea lor în practică;

A.6 activităţile de diseminare a rezultatelor cercetării vor urmări creşterea impactului public al cercetării;

A.7 creşterea accesului la informaţia de specialitate prin suplimentarea numărului de publicaţii ştiinţifice aflate la dispoziţia cercetătorilor;

A.8 perfecţionarea tinerilor cercetători prin şcoala doctorală şi postdoctorală, ateliere formative, stagii de formare şi cursuri de specializare.

A.9. Acţiuni de digitalizare şi procesare a datelor de mari dimensiuni, pornind de la resursele de patrimoniu material şi imaterial ale Academiei Române - Filiala Iaşi, obţinute în urma cercetării ştiinţifice de înaltă specializare. Aceste acţiuni vor avea, ca obiectiv societal, salvarea/conservarea patrimoniului, precum şi corelarea cercetării ştiinţifice cu noile tehnologii şi politici informaţionale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţională, stiinţifică, economică şi socială.

Finanţarea continuă

Posibilitatea existenţei surselor alternative de finanţare impune stabilirea unui plan coerent de dezvoltare, conştientizarea  personalului  privind necesitatea identificării de noi astfel de surse, stabilirea unei politici coerente de intensificare a transferului tehnologic către partenerii socio-economici. Totodată, dezvoltarea  permanentă a resurselor umane şi materiale, care să asigure competitivitatea ştiinţifică necesară recunoaşterii şi acreditării pe plan naţional şi internaţional, este încă un obiectiv strategic ce trebuie avut în vedere pe termen mediu şi lung.

Cooperarea continuă la nivel regional, naţional şi european

În următorii ani, politica de cooperare a Filialei se va axa pe lărgirea reţelei de parteneri naţionali şi internaţionali. Una dintre direcţiile prioritare o constituie găsirea de noi parteneri regionali şi naţionali din sectorul economic, din administraţia publică locală şi centrală şi din societatea civilă. O atenţie specială se va acorda partenerilor din mediul privat, Academia Română dorind să participe activ la revitalizarea sectorului socio-economic în România şi la integrarea sa în aria europeană a cercetării şi inovării. •

 

PREŞEDINTE,

Prof. univ. dr. ing. Mihail Voicu, m.c.A.R.